Podmínky používaní

Provozovatel webstránky nenese zodpovednost za porušení autorského práva, z důvodu, že žádne video sa nenachází na jeho serveru a nemá možnost si ověřit dodržování autorského práva ze stránky jiných provozocvatelů webstránek, kteří tyto díla spřístupňují

Provozovatel dále není vlastníkem stránky! Vložené odkazy mají pouze informační charakter. Web slouží pouze pro české občany. Sama OSA prohlásila že sdílení v Česku je povolené. Každé jedno dílo se dá nahlásit jako nelegální podle zákona DMCA sjme povinní toto dílo v co nejkratším čase z webu odstránit. Pokud chcete nahlásit DMCA musíte se platně prokázat jako majitel díla. S každým budeme ochotně spolupracovat.

DMCA

Je Vaše dielo chránené Vašim autorským právom a neumiestnili ste ho na túto odkazovú stránku? Povedzte nám prosím, túto informáciu prostredníctvom nášho e-mailu iba v prípade, že nechcete, aby sme sa na toto video naďalej odkazovali. Náležitosti v súlade s právnymi predpismi EU, ČR, SR a DMCA. Podanie oznámenia podľa zákona DMCA – odoberanie odkazu chráneného autorskými právami, pre držiteľa autorských práv. kinotip.eu rešpektuje duševné vlastníctvo autorov na odkazovaných videách. Ak sa domnievame, že vaše dielo, chránené autorskými právami, bolo skopírované a je prístupné na webovej stránke, na ktorú odkazujeme, teda predstavuje porušenie autorských práv, nahláste nám toto domnelé porušenie Vašich autorských práv.

Poskytněte nám náležité informác:
 • Úplný popis diela chráneného autorskými právami alebo iného duševného vlastníctva, ktorého sa porušenie, podľa Vášho tvrdenia týka.
 • Elektronický alebo fyzický podpis osoby poverenej jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či iného duševného vlastníctva.
 • Popis, kde sa na webovej stránke kinotip.eu nachádza odkaz, ktorého sa, podľa Vášho tvrdenia, porušenie týka.
 • Vaše meno, adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu (slúži len na kontaktovanie z našej strany pre bližšie informácie a odpovede na Váš zaslaný podnet).
 • Vaše prehlásenie, že sa v dobré viere domnievate, že sporné používanie nie je autorizované vlastníkom autorských práv, jeho agentom, či zákonom. Prehlásenie podpísané Vami, vykonané s vedomím trestnej postihnuteľnosti za krivoprísažníctvo, že vyššie uvedené informácie vo vašom oznámení sú presné, a že ste vlastníkom autorských práv či duševného vlastníctva, alebo ste poverení jednať v zastúpení vlastníka autorských práv či duševného vlastníctva.

Informácie o legálnosti webu

 • Žádné video na , které odkazujeme se nenachází na našem serveru.
 • Naše stránky jenom odkazují na odkazy 3. tích stran.
 • Tímto způsobem neporušujeme autorské práva a neneseme žádnou zodpovědnost za obsah, na který odkazujeme.
 • Webová stránka kinotip.eu je v souladě se zákony DMCA, také se zákony ČR a EU.

Stránka kinotip.eu pouze odkazuje na videa, tzv.: embeding, který byl EU soudem vyhlásený jako legální a tím neporušuje žádný zákon, zdroj:

Podmínky použití stránek kinotip.eu

Tyto Podmínky použití („Podmínky“) představují právní smlouvu mezi vámi a stránkou kinotip.eu, a řídí se jimi vaše používání této Webové stránky coby návštěvníka, přispěvatele obsahu, nebo jako registrovaného uživatele. Používání, zadávání informací na, a přístup k této Webové stránce podléhá vašemu dodržování těchto Podmínek, proto si je před zahájením používání této Webové stránky pozorně přečtěte. kinotip.eu si vyhrazují právo omezit nebo ukončit váš přístup k této Webové stránce, nebo ukončit či pozastavit vaši registraci v případě nedodržení podmínek a zásad uvedených na této Webové stránce, včetně těchto Podmínek, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, a to kdykoli. PŘÍSTUPEM A POUŽÍVÁNÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM VYJADŘUJETE SOUHLAS, ŽE BUDETE TĚMITO PODMÍNKAMI VÁZÁNI. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI UVEDENÝMI PODMÍNKAMI, TUTO WEBOVOU STRÁNKU NIJAK NEPOUŽÍVEJTE ANI NA NI NEZADÁVEJTE ŽÁDNÉ INFORMACE.

Změny těchto podmínek kinotip.eu může kdykoli měnit, upravovat, aktualizovat, doplňovat či odstraňovat části těchto podmínek. Pravidelně kontrolujte, zda tyto Podmínky nebyly změněny. Budete-li pokračovat v používání této Webové stránky po provedení jakýchkoli změn, vyjadřujete tím, že předmětné změny schvalujete.

Změny této webové stránky Ve snaze trvale zlepšovat tyto Webové stránky a zvyšovat jejich užitnou hodnotu pro vás můžeme doplňovat nové služby nebo provádět změny stávajících služeb. V případě, že kinotip.eu provede takové změny, budou se tyto podmínky vztahovat na nové služby i na jakékoli změny stávajících služeb.

Informace o uživatelích Abyste mohli používat určité části této Webové stránky, budete požádáni o poskytnutí informací o vaší osobě, mimo jiné vaše křestní jméno a e-mailovou adresu. Nesete plnou zodpovědnost za udržování informací o vašem účtu, v tajnosti, a za jakékoliv a všechny aktivity, které budou provedeny pod vaším účtem. Souhlasíte, že kinotip.eu neprodleně upozorníte na jakékoli neautorizované použití vašeho účtu, nebo na jakékoliv jiné narušení zabezpečení. Můžete být učiněni zodpovědnými za ztráty vzniklé kinotip.eu nebo jakémukoli jinému uživateli či návštěvníkovi této Webové stránky z důvodu zneužití vašeho ID či účtu kinotip.eu jinou osobou. Nikdy nesmíte používat ID či účet kinotip.eu jiné osoby bez výslovného povolení a souhlasu držitele tohoto ID, hesla nebo účtu kinotip.eu. kinotip.eu nemůže a nebude činěna zodpovědnou za jakékoliv ztráty či poškození vzniklá nedodržením těchto nařízení z vaší strany.

Umisťování uživatelského obsahu Určité oblasti této Webové stránky vám umožňují umisťovat obsah, mimo jiné vaše zkušenosti, rady, doporučení, názory, informace, zprávy, či jiné materiály („váš obsah“). Upozorňujeme vás, že tyto oblasti jsou veřejné, nikoli důvěrné. Umisťovat váš obsah smíte pouze do veřejných oblastí, a na místa, kam máte svolení obsah umisťovat. Nesmíte umisťovat žádný obsah, který porušuje tyto Podmínky nebo jakákoli práva třetích stran.

kinotip.eu neuplatňuje nárok na vlastnictví jakéhokoli obsahu, který umístíte. Avšak umístěním vašeho obsahu do veřejných oblastí na Webové stránce udělujete kinotip.eu trvalé neodvolatelné právo bez nároku na odměnu používat, kopírovat, zobrazovat, provádět, distribuovat, upravovat, vytvářet odvozené práce, sublicencovat a propagovat váš obsah v naprosto jakémkoli médiu a způsobem, a používat a sublicencovat vaše jméno, podobiznu, biografii, hlas, video a fotografii (je-li to možné) k přisouzení vašich umístění vaší osobě. Kromě vašeho obsahu také doporučujeme, abyste nám poskytli vaši zpětnou vazbu. Souhlasíte, že smíme jakýmkoli způsobem a bez omezení používat všechny komentáře, rady, doporučení, návrhy, stížnosti, a jinou vámi poskytnutou zpětnou vazbu týkající se této Webové stránky, produktů nebo služeb kinotip.eu, a že kinotip.eu se stane majitelem duševního vlastnictví vytvořeného na základě či části vaší zpětné vazby.

Zákaz nezákonného či nedovoleného používání Při používání této Webové stránky NEsmíte následující:

 • Omezit či znemožnit jakémukoli jinému uživateli používat či mít užitek z této Webové stránky
 • Umisťovat či přenášet jakékoli nezákonné, podvodné, urážlivé, hanlivé, rasově závadné, sexistické, nemravné, pornografické, rouhavé, výhružné, obtěžující, nenávistné, hrubé či jinak závadné informace jakéhokoli druhu
 • Umisťovat či přenášet jakékoli informace dávají vznik či podporující chování, jehož důsledkem může být trestná činnost, vznik přestupku, vznik neautorizovaného provozování profesních služeb, či jinak porušující jakékoli místní, státní, národní či zahraniční zákony, včetně, bez omezení, zákonů a nařízení pro kontrolu exportu ČR
 • Používat názvy, jména domén, ochranné známky, loga nebo symboly „kinotip“ ve svém uživatelském jménu, přezdívce ani jiným způsobem, který by mohl naznačovat, že pracujete pro kinotip.eu nebo jste k ní přidruženi;
 • Předstírat, že jste, nebo že představujete někoho jiného, či se vydávat za jakoukoli jinou osobu či subjekt
 • Narušovat soukromí nebo porušovat osobní či majetková práva jakékoli fyzické či právnické osoby
 • Umisťovat či přenášet jakékoli reklamy, žádosti, řetězové dopisy, Ponziho schémata či pyramidové hry, investiční příležitosti či schémata, či jiná nevyžádaná komerční sdělení (kromě výjimek výslovně povolených kinotip.eu), či se angažovat v útocích typu spamming, phishing či odmítnutí služby
 • Umisťovat, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, distribuovat, či jakýmkoli jiným způsobem zneužívat jakékoli informace, software, či jiné materiály získané prostřednictvím této Webové stránky pro komerční účely (kromě výjimek výslovně povolených poskytovatelem takových informací, softwaru či jiných materiálů)
 • Používat Webovou stránku ke zvyšování návštěvnosti jiných stránek
 • Porušovat práva duševního vlastnictví nebo obdobná práva jakékoli fyzické či právnické osoby, včetně, avšak nikoli výhradně, autorských práv, ochranných známek a patentů
 • Odesílat, umisťovat, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, či jakýmkoli jiným způsobem distribuovat informace, software, či jiné materiály získané prostřednictvím této Webové stránky, kterou jsou chráněny autorskými či jinými vlastnickými právy, či odvozené práce s ohledem k uvedenému, bez získání povolení vlastníka práv či držitele práv
 • Odesílat, umisťovat, zveřejňovat, přenášet, reprodukovat, či jakýmkoli jiným způsobem distribuovat jakékoli součásti této Webové stránky samotné, či odvozené práce s ohledem k uvedenému bez předchozího písemného souhlasu kinotip.eu, jelikož tato Webová stránka je chráněna zákony ČR a mezinárodními zákony o autorských právech
 • Podnikat jakékoli akce, které vytváří přehnanou či nepřiměřeně velkou zátěž na infrastrukturu této Webové stránky nebo systémů či sítí kinotip.eu, nebo jakýchkoli systémů či sítí připojených k této Webové stránce či kinotip.eu
 • Falšovat hlavičky (tituly) či jinak manipulovat s identifikátory za účelem skrytí původu jakékoli zprávy či přenosu, který zasíláte na kinotip.eu nebo prostřednictvím této Webové stránky nebo jakékoli služby nabízené na nebo prostřednictvím této Webové stránky
 • Používat jakékoli roboty, spidery, scrapery, či jiné robotizované prostředky pro přístup k této Webové stránce či službám, ať už z jakéhokoli důvodu, bez našeho výslovného písemného svolení; toto nařízení se však nevztahuje na indexaci či aktualizaci vyhledávacích programů
 • Umisťovat či přenášet jakékoli informace či software obsahující viry, Trojské koně, červy či jiné škodlivé součásti Umisťovat či přenášet jakékoli informace, soubory či software obsahující mimo jiné viry, Trojské koně, červy, adware, spyware, crimeware, online graffiti, taggery, droppery, rootkity, keyloggery, boty, či jakýkoli jiný škodlivý softwarový program či programový prvek

Odkazy na webové stránky a služby třetích stran ve snaze poskytnout vám vyčerpávající a užitečné zdroje může tato Webová stránka obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které nepodléhají kontrole kinotip.eu. kinotip.eu nenese zodpovědnost za obsah či produkty poskytované jakoukoli odkazovanou stránkou či jakýmkoli odkazem nacházejícím se na odkazované stránce, či za jakékoli změny či aktualizace na těchto stránkách. kinotip.eu poskytuje tyto odkazy pouze jako benefit pro vás, a zahrnutí jakéhokoli odkazu nenaznačuje, že kinotip.eu podporuje, garantuje či přijímá jakoukoli zodpovědnost za obsah či produkty na takové stránce třetí strany.

V souvislosti s vaším používáním této Webové stránky můžete být upozorňováni na služby, produkty, nabídky a reklamní akce poskytované třetími stranami, nikoli kinotip.eu. Pokud se rozhodnete používat služby nebo produkty třetích stran, zodpovídáte za přečtení a porozumění podmínkám vztahujícím se k jakékoli službě nebo produktu třetí strany. Souhlasíte, že třetí strana, nikoli kinotip.eu, je zodpovědná za výkonnost služeb nebo produktů třetí strany.

Bez povinnosti monitorovat kinotip.eu má právo, nikoli však zodpovědnost, monitorovat nebo odstraňovat obsah Webové stránky, který je poskytován ostatními. Ačkoli některé komunity a jiné oblasti mohou být monitorovány z důvodu relevantnosti, nemáme povinnost kontrolovat jakýkoli obsah, a nejsme zodpovědní za umisťování takového obsahu. Vyhrazujeme si právo odmítnout umístění, upravovat poskytnutý obsah, a odstraňovat obsah z jakéhokoli důvodu. Dále stránka kinotip.eu není zodpovědná za jakoukoli chybu či prodlevu v odstraňování obsahu.

Odškodnění Zavazujete se odškodnit, bránit a uhradit škody za kinotip.eu jakékoli a všechny nároky, požadavky, poškození, náklady a zodpovědnosti, včetně opodstatněných odměn pro právní zástupce, vznesené třetí stranou z důvodu nebo na základě vašich činů či opomenutí souvisejících s vaším používáním této Webové stránky. kinotip.eu si vyhrazuje právo převzít výhradní obhajobu a řízení jakýchkoli záležitostí podléhajícím v daném případě odškodnění vámi, a vy souhlasíte, že budete v maximální možné míře spolupracovat na obhajobě jakéhokoli nároku.

Sdělování používání kinotip.eu smí sdělit jakékoli informace o vás (včetně vaší identity), jakékoli vaše přenosy či zprávy, a vaše používání této Webové stránky či jakýchkoli služeb dostupných na této Webové stránce, pokud zjistíme, že takové sdělení je nezbytné pro (1) vyhovění právním procesům, (2) spolupráci s jakýmkoli vyšetřováním či stížností týkající se vašeho používání této Webové stránky, (3) vynucování těchto Podmínek použití, (4) reakci na stížnosti, že jakákoli taková data porušila práva ostatních, nebo (5) ochranu práv, vlastnictví či bezpečí osob kinotip.eu a návštěvníků či uživatelů této Webové stránky, včetně zákazníků kinotip.eu a veřejnosti. kinotip.eu si vyhrazuje právo kdykoli odhalit jakékoli informace, které považuje za nezbytné pro vyhovění jakémukoli platnému zákonu, nařízení, právnímu procesu či vládnímu požadavku. kinotip.eu smí také odhalit informace o vás, pokud zjistí, že platný zákon požaduje či povoluje takové odhalení, včetně výměny informací s ostatními společnostmi a organizacemi pro účely ochrany před podvody.

Ukončení Souhlasíte, že kinotip.eu smí, zcela podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění, ukončit váš přístup k Webové stránce a/nebo zablokovat váš budoucí přístup k Webové stránce, pokud zjistíme, že jste porušili tyto Podmínky nebo jiné smlouvy či nařízení, která jsou spojena s vaším používání Webové stránky, nebo z jiných důvodu, mezi které mimo jiné patří (1) požadavky policie či jiných vládních bezpečnostních složek, (2) váš požadavek pro smazání vašeho účtu, (3) zastavení či modifikace materiálů Webové stránky či jiné služby nabízené na nebo prostřednictvím Webové stránky, nebo (4) neočekávané technické problémy. V případě, že je tato smlouva ukončena, omezení týkající se obsahu nebo materiálů objevujících se na Webové stránce, a požadavky, záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti stanovené těmito Podmínkami použití, zůstávají v platnosti i po jejím ukončení. V případě, že jste nespokojeni s Webovou stránkou či jakoukoli službou poskytovanou kinotip.eu, vaším jediným nápravným prostředkem je ukončení této smlouvy.

Pokud kinotip.eu podnikne jakékoli právní kroky proti vám v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek použití,  kinotip.eu z je oprávněna od vás vymoci, a vy souhlasíte zaplatit, všechny opodstatněné odměny pro právní zástupce a náklady takových kroků, a navíc jakékoli přikázané či ekvitní odškodnění určené kinotip.eu. Souhlasíte, že kinotip.eu se nezodpovídá vám či jakékoli třetí straně za ukončení vašeho přístupu k Webové stránce.

Rozhodné právo Tyto Podmínky a vaše použití této webové stránky se řídí zákony České Republiky a zákony EU, bez ohledu na ustanovení o kolizi právních norem. Veškeré nároky a žaloby musí být předkládány v příslušném státě či okresnímu soudu nacházejícímu se v Praze, Česká Republika. Souhlasíte s uplatněním personální jurisdikce u takových soudů pro účely soudního řešení jakéhokoli takového nároku či žaloby a podřizujete se tomu. Zříkáte se obhajoby na základě neexistence personální jurisdikce a místa konání.

Facebook Privacy Policy of www.kinotip.eu

This Application collects some Personal Data from its Users. Personal Data collected for the following purposes and using the following services:

Access to third party services' accounts
Access to the Facebook account
Permissions: About Me, Contact email and Email
Interaction with external social networks and platforms
Facebook Like button and social widgets
Personal Data: Cookie and Usage data
Registration and authentication
Facebook Authentication
Personal Data: Various types of Data as specified in the privacy policy of the service
Contact information
Data owner Kinotip.eu, Plné znění FB PP zde